0
 • Koszyk
 • 0,00 Zł
 • Koszty wysyłki
 • 24,88 Zł

Klient biznesowy
Elektronikring 1
Miejscowość

Telefon: +49 (0)4422 955-333
e-mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


TRUECAM A7S Dashcam, A7S, 1080p, 30 fps, 130°

15%
OSZCZĘDZAJ
Nr art.: TRUECAM A7S
628,54 Zł
537,00 Zł

Information

TRUECAM A7S

Wskazówki dot. kamer samochodowych (rejestratorów jazdy)
Zgodnie z wyrokiem Niemieckiego Trybuna?u Federalnego (BGH) z dnia 15.05.2018 r. (sygnatura akt VI ZR 233/17), nagrania z kamer samochodowych mog? zasadniczo s?u?y? ?ciganiu powa?nych wykrocze? w ruchu drogowym. Jednak przekazywanie filmów wideo stronom trzecim lub publikacja nagra? w Internecie s? surowo zabronione. Nale?y przestrzega? przepisów prawa obowi?zuj?cych w kraju, w którym kamera ma by? u?ywana.

Kamery samochodowe dozwolone s? lub nie budz? zastrze?e? w: Bo?ni i Hercegowinie, Danii, Niemczech, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, W?oszech, na Malcie, w Holandii, Norwegii (tylko w celach prywatnych), Polsce, Rosji, Szwecji (za zgod? lub z obs?ug? r?czn?), Serbii, Hiszpanii, Czechach i na W?grzech
U?ywanie kamer samochodowych jest zabronione lub niezalecane w: Belgii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii, Austrii

TrueCam A7S
Profesjonalna kamera dla wymagaj?cych: Rozdzielczo?? 2304x1296p, FULL HD 1080p przy 45FPS, nawigacja menu w j?zyku niemieckim, wykrywacz fotoradarów, GPS, G-Sensor, Night Vision, detekcja ruchu, funkcja loop, dwa ró?ne mocowania do szyby, wy?wietlacz LCD, o?wietlenie pomocnicze LED, funkcja natychmiastowego fotografowania, zabezpieczenie nagrywania poprzez naci?ni?cie przycisku, HDR dla lepszej jako?ci odtwarzania obrazu, filtr polaryzacyjny CPL i filtr UV (opcjonalnie)

Profesjonalna kamera dla wymagaj?cych
Najnowszy model z naszej serii, TrueCam A7s, jest nast?pc? obecnej kamery TrueCam A5. W podstawowej wersji znajd? Pa?stwo modu? GPS z rozpoznawaniem fotoradarów, G-Sensorem i wieloma innymi funkcjami. Rozdzielczo?? wideo zosta?a poprawiona do 2560x1080 (21:9) i 2304x1296 (16:9) z pr?dko?ci? 30 klatek na sekund?. Dzi?ki wysokiej jako?ci zdj??, twarze, a tak?e znaki rejestracyjne mo?na rozpoznawa? jeszcze ?atwiej. Kamera doskonale radzi sobie w codziennych sytuacjach. Zdj?cia robione w nocy lub przy z?ej widoczno?ci, jak podczas jazdy w kierunku jaskrawego ?wiat?a lub w innych trudnych sytuacjach, mog? by? rejestrowane w najwy?szej jako?ci i ostro?ci. Zamocowanie z zatrzaskiem ze sta?ym pod??czeniem do systemu pok?adowego gwarantuje prost? codzienn? obs?ug?. Plug n' Play, wci?nij i jed?.

Nagrania w FULL HD 1296p
Aparat wykonuje zdj?cia w wysokiej rozdzielczo?ci 2304x1080 (16:9) lub w bardzo szerokim uj?ciu (21:9) w rozdzielczo?ci 2560x1080 pikseli. Dzi?ki tej kamerze nagrania w wysokiej jako?ci nie stanowi? problemu, nawet przy s?abej widoczno?ci. Bez wzgl?du na to, czy jest dobra widoczno??, czy te? pochmurna pogoda, czy akurat zmierzcha lub nastanie noc, zdj?cia zawsze wychodz? idealnie, ostro i ze wszystkimi szczegó?ami. Twarze osób jad?cych pojazdem oraz tablice rejestracyjne samochodów s? dok?adnie widoczne.

Modu? GPS
Kamera TrueCam A7s wyposa?ona jest w modu? GPS zapewniaj?cy wiele funkcji, które dostarczaj? Pa?stwu jeszcze wi?cej szczegó?ów podczas jazdy. GPS pozwala pozna? tras? i pr?dko?? jazdy. W ustawieniach kamery mo?na wybra?, czy chc? Pa?stwo widzie? obraz pr?dko?ci bezpo?rednio w nagraniu wideo, czy tylko w aplikacji. Dzi?ki tym danym mo?na wy?wietli? pe?n? tras? w Google Maps.

Ostrze?enia przed fotoradarem
Kamera TrueCam A7s jest wyposa?ona w funkcj? ostrzegaj?c? przed stacjonarnymi lub innymi radarami pr?dko?ci, a tak?e kamerami na ?wiat?ach drogowych i innymi niebezpiecznymi miejscami, w których nale?y zachowa? szczególn? ostro?no??. Nasze bazy danych zawieraj? ponad 33000 miejsc w 36 krajach europejskich i w Rosji. Instrukcje g?osowe ostrzegaj? kierowc? o niebezpiecze?stwie lub przekroczeniu dozwolonej pr?dko?ci. Baza danych jest bardzo dok?adna, aktualizacje dla klientów TrueCam s? bezp?atne.

Funkcja loop - p?tla niesko?czona
Dzi?ki kamerom samochodowym TrueCam mo?na nagrywa? nieprzerwanie i w niesko?czono??. Po zape?nieniu pami?ci kamera automatycznie rozpocznie nadpisywanie najstarszych nagra?. Nagrywanie nigdy nie jest przerywane z powodu zape?nienia pami?ci. Mo?na zablokowa? pojedyncze zdj?cia i sekwencje wideo przed nadpisaniem podczas nagrywania, a tak?e pó?niej. W ten sposób s? one na sta?e chronione przed nadpisaniem.

G-Sensor
G-Sensor w kamerze samochodowej TrueCam, zwany tak?e akcelerometrem lub czujnikiem przyspieszenia, jest czujnikiem, który mierzy przyspieszenie w trzech osiach, co oznacza, ?e je?li dochodzi do ca?kowitego zatrzymania lub wypadku, powstaj? si?y, które G-Sensor odbiera i automatycznie zapisuje nagranie na sta?e blokuj?c je przed nadpisaniem na nim nowych tre?ci. Na podstawie tych danych, które s? wy?wietlane na grafie, wraz z odpowiednim nagraniem wideo, mo?na dok?adnie okre?li?, sk?d pochodzi?y si?y oraz wyja?ni? powstanie wypadku lub sytuacji na drodze. (np. wypadki, gdy dosz?o do najechania od ty?u lub z boku)

Detekcja ruchu
Kamery samochodowe TrueCam chroni? Pa?stwa samochód nawet podczas Pa?stwa nieobecno?ci. Gdy czujnik zarejestruje ruch, kamera rozpoczyna robienie zdj??. Je?li kto? wjedzie do Pa?stwa pojazdu lub w inny sposób uszkodzi go na parkingu, wszystko zostanie nagrane w najwy?szej jako?ci. B?d? Pa?stwo mieli w swoich r?kach jasny dowód ze wszystkimi szczegó?ami, takimi jak tablica rejestracyjna lub twarz sprawcy , a wszystko w wersji FULL HD.

Night Vision
Nagrywanie w warunkach s?abego o?wietlenia, np. o zmroku lub w nocy, nie stanowi problemu dla kamer samochodowych TrueCam. Doskona?a optyka o wysokim nat??eniu ?wiat?a jest dostosowywana w celu zapewnienia wyra?nego obrazu o wysokiej jako?ci nawet w nocy. Modele TrueCam A4 i A5 robi? dobre zdj?cia nocne, ale model TrueCam A7 to klasa sama w sobie. TrueCam A7 ?wietnie radzi sobie ze s?ab? widoczno?ci? w zakresie FULL HD.
mehr Informationen

Technische Daten

Dane techniczne

Dane techniczne

 • Ogólnie
  • Typ
  • Dash-Cam
  • Wykonanie
  • 1080p
  • microSD
  • optional (bis 32 GB)
  • Kolor
  • Black
  • Akcesoria
  • HDMI-Kabel, USB-Kabel
 • Cechy szczególne
  • wsparcie
  • Saugnapf-/Klebehalterung
 • Wykonanie
  • Wielkosc obrazu
  • 2304 x 1296 Piksele
  • GPS
  • Yes
  • Kat widzenia
  • 130 °
  • megapikselowy
  • 3
  • Zdjecia na sekunde
  • 30 fps
  • czujnik przyspieszania
  • Yes
  • funkcja petli
  • Yes
  • tryb nocny
  • Yes
  • kontrola parkingowe
  • Yes
  • Mikrofon
  • Yes
  • Typ baterii
  • Li-Ion, 400 mAh
 • Wyswietlacz
  • Wyswietlacz
  • 6.9 cm (2.7")
 • Pozostale
  • Motion Sensor
  • Yes
 • Zlacza zewnetrzne
  • WLAN
  • No
 • Zlacza / interfejsy
  • USB
  • Yes
  • HDMI
  • Yes
 • Zasilanie
  • Adapter samochodowym, w zestawie
  • Yes
 • Wymiary
  • Szerokosc
  • 103 mm
  • Wysokosc
  • 51 mm
  • Glebokosc
  • 40 mm
 • Ciezary
  • Ciezar
  • 97 g
 • Dane producenta
  • Producent
  • TRUECAM
  • Nr artykułu producenta
  • TCA7S
  • Ciężar opakowania
  • 0.585 kg
  • RoHS
  • zgodne
  • EAN / GTIN
  • 8594175350562

Datenblätter

Arkusz danych / Instrukcja obsługi

Bewertung


Dane techniczne

 • Ogólnie
  • Typ
  • Dash-Cam
  • Wykonanie
  • 1080p
  • microSD
  • optional (bis 32 GB)
  • Kolor
  • Black
  • Akcesoria
  • HDMI-Kabel, USB-Kabel
 • Cechy szczególne
  • wsparcie
  • Saugnapf-/Klebehalterung
 • Wykonanie
  • Wielkosc obrazu
  • 2304 x 1296 Piksele
  • GPS
  • Yes
  • Kat widzenia
  • 130 °
  • megapikselowy
  • 3
  • Zdjecia na sekunde
  • 30 fps
  • czujnik przyspieszania
  • Yes
  • funkcja petli
  • Yes
  • tryb nocny
  • Yes
  • kontrola parkingowe
  • Yes
  • Mikrofon
  • Yes
  • Typ baterii
  • Li-Ion, 400 mAh
 • Wyswietlacz
  • Wyswietlacz
  • 6.9 cm (2.7")
 • Pozostale
  • Motion Sensor
  • Yes
 • Zlacza zewnetrzne
  • WLAN
  • No
 • Zlacza / interfejsy
  • USB
  • Yes
  • HDMI
  • Yes
 • Zasilanie
  • Adapter samochodowym, w zestawie
  • Yes
 • Wymiary
  • Szerokosc
  • 103 mm
  • Wysokosc
  • 51 mm
  • Glebokosc
  • 40 mm
 • Ciezary
  • Ciezar
  • 97 g
 • Dane producenta
  • Producent
  • TRUECAM
  • Nr artykułu producenta
  • TCA7S
  • Ciężar opakowania
  • 0.585 kg
  • RoHS
  • zgodne
  • EAN / GTIN
  • 8594175350562

reichelt printfooter